Regulamin - Kujawski ze Smakiem do sałatek

REGULAMIN KONKURSU

„Kujawski ze Smakiem do sałatek” etap 1 (dalej „Regulamin”)POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Zabawa kulinarna -Kujawski ze Smakiem do sałatek” etap 1 (dalej „Konkurs”).

2. Konkurs jest prowadzony przez Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, Aleja Niepodległości 42, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019414, NIP 556-08-00-678, kapitał zakładowy 171.942.378,52 PLN w całości opłacony (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 5 czerwca 2014 r., a zakończenie w dniu  27 lipca 2014 r, z zastrzeżeniem, że okres dokonywania zgłoszeń do konkursu trwa od 26 czerwca 2014 r. do 7 lipca 2014 r.

5. Wyłonienie zwycięzców przez Komisję w Konkursie nastąpi najpóźniej do dnia 17 lipca  2014 r.

6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat , prowadząca bloga kulinarnego (dalej „Uczestnik”).

7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 7, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

8. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”):

− 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora,

− Pani Magdalena Kośnik, prowadząca blog kulinarny http://majanaboxing.blox.pl/html;ZASADY PROWADZENIA KONKURSU


9. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na blogu http://majanaboxing.blox.pl/html;

b) umieścić na prowadzonym przez siebie blogu kulinarnym oryginalny przepis na sałatkę z wykorzystaniem produktu z linii Kujawski ze smakiem w saszetce (Kujawski z czosnkiem lub Kujawski z bazylią lub Kujawski z czosnkiem i bazylią lub Kujawski z pomidorami, czosnkiem i bazylią), opatrzony przynajmniej 1 zdjęciem wykonanej potrawy z produktem z linii Kujawski ze smakiem w tle;

c) saszetka z linii Kujawski ze smakiem musi być użyta w przepisie (musi wystąpić w liście składników);

d)przepis, o którym mowa w lit. b) powinien być sałatką, a produkt z linii Kujawski ze smakiem ma wystąpić tylko jako dressing czy marynata;

e)opatrzyć przepis banerem, dostępnym na blogu http://majanaboxing.blox.pl/html;

f) przysłać link do przepisu w terminie do dnia 7 lipca 2014 r. (do północy) na adres email majanaboxing(at)gazeta.pl


10. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w konkursie.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego przepisu, w szczególności w przypadku:

a) wystąpienia w przepisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

b) wystąpienia w przepisie treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów;

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.


12. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszonego przez siebie przepisu i zdjęć oraz że jest właścicielem wszelkich praw autorskich do utworów zawartych w zgłoszeniu.

13. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie Uczestnika stanowi plagiat (w całości lub w części) dany Uczestnik będzie ponosił wobec Organizatora pełną odpowiedzialność z tego tytułu. Utraci również prawo do otrzymania nagrody, a jeżeli nagroda została już wydana Uczestnikowi, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi w stanie nienaruszonym, względnie jeżeli nie będzie to możliwe Uczestnik obowiązany jest wypłacić Organizatorowi ekwiwalent pieniężny wydanej nagrody. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich skierowanych do Organizatora, Uczestnik, po zawiadomieniu go przez Organizatora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz przejmie roszczenia na własny koszt i ryzyko.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.

 

NAGRODY

 

15. W Konkursie przyznawane będą nagrody za miejsca 1 w 4 kategoriach, w postaci blendera ręcznego przewodowego firmy Kitchen Aid o wartości 568,30 zł (dalej „Nagroda Blender”). Za miejsca od 2 do 10 w każdej kategorii będą przyznawane nagrody w postaci wałka firmy Joseph&Joseph o wartości 74 zł (“Nagroda Wałek”).

16. Do każdej Nagrody Blender i Nagrody Wałek dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW


17. Przepisy biorące udział w konkursie zostaną przypisane do jednej z 4 kategorii z uwagi na użyty produkt z linii Kujawski ze smakiem w saszetce (Kujawski z czosnkiem lub Kujawski z bazylią lub Kujawski z czosnkiem i bazylią lub Kujawski z pomidorami, czosnkiem i bazylią).

18. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników przepisy uwzględniając zgodność przepisu z zasadami określonymi w pkt 9 oraz sztuką kulinarną, jak też oryginalność i walory artystyczne każdego przepisu - na tej podstawie wybierze w każdej z 4 kategorii:

a) 1 (jeden) zwycięski przepis, któremu przyznane zostanie prawo do Nagrody Blender,

b) 9 (dziewięć) zwycięskich przepisów za miejsca od 2 do 10, którym przyznane zostaną prawa do Nagrody Wałek.

19. W przypadku, gdy pojawią się dwa identyczne przepisy - decydującym kryterium będzie prezentacja sałatki.

20. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi.PUBLIKACJA LISTY ZWYCIĘZCÓW

 

20. Publikacja listy zwycięskich przepisów na stronie internetowej http://majanaboxing.blox.pl/html nastąpi w terminie najpóźniej 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

21. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane na koszt Organizatora. Zwycięzca Nagrody jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.

22. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

23. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, Aleja Niepodległości 42, nie później niż do dnia 27 lipca 20014 roku

24. Reklamacja powinna zawierać:

a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Zabawa kulinarna - Kujawski ze Smakiem do sałatek";

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d) podpis reklamującego.

25. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


26. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jej urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

27. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

28. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://zpierwszegotloczenia.pl/strona/regulamin-kujawski-ze-smakiem-do-salatek w siedzibie Organizatora.