Regulamin

 
 

REGULAMIN
korzystania z serwisu
"Blogi z pierwszego tłoczenia"
wersja 2.0

§ 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:

1. Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia"".

2. Bunge - Bunge Polska spółka z o.o. z siedzibą w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, ul. Niepodległości 42, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228312; Wydawca serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia".

3. Serwis "Blogi z pierwszego tłoczenia" - serwis internetowy prowadzony przez Bunge między innymi pod adresem http://www.zpierwszegotloczenia.pl, umożliwiający zapoznanie się użytkownikom Internetu z przepisami kulinarnymi umieszczonymi na blogach, które są partnerami serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia".

4. Partner serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" - twórca bloga, który wyraził zgodę na przetwarzanie wpisów z prowadzonego przez siebie bloga w serwisie "Blogi z pierwszego tłoczenia".

5. Użytkownik serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" - użytkownicy sieci Internet, którzy przeglądają, komentują oraz dokonują innych czynności na stronach serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia",

6. Redakcja serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" - osoby powołane przez wydawcę serwisu, odpowiedzialne za jego funkcjonowanie oraz komunikację z Partnerami.

§ 2

Regulamin określa zasady:
 
1) korzystania z serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" przez Użytkowników,
 
2) współpracy z Partnerami serwisu "Blogi z pierwszego oraz tłoczenia" oraz
 
3) kwalifikacji blogów do agregowania w serwisie zpierwszegotloczenia.pl

§ 3

Partnerzy serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia":
1. Każda osoba prowadząca bloga o tematyce kulinarnej może zostać Partnerem serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia".

2. Aby zostać Partnerem serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" należy zgłosić bloga. Blog może zostać zgłoszony przez autora bloga jak i również przez każdego Użytkownika serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia".

3. Po zgłoszeniu bloga, redakcja serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" dokonuje jego oceny i kontaktuje się z autorem bloga. Redakcja serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi przez siebie autorami blogów, których blogi spełniają wszystkie kryteria, o których mowa w ust. 4.

4. Ocena blogów, o której mowa w ust. 3 dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:
1) prowadzenie bloga co najmniej 6m-cy;
2) chęć dzielenia się treściami kulinarnymi, a nie pozyskiwanie sampli reklamowych (cel bloga);
3) regularność w zamieszczaniu postów na blogu;
4) zamieszczenie na blogu co najmniej 30- 50 postów ( w tym zawierających  komentarze) ;
5) zamieszczanie różnorodnych przepisów (od prostych po skomplikowane) wraz z merytorycznie wartościowymi opisami przygotowywanych potraw
6) zamieszczanie na blogu: wysokiej jakości zdjęć , ciekawej prezentacji i kompozycji potraw.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo wpływania na formę prezentacji wpisów z blogów Partnerów oraz do usuwania wpisów, które są niezgodne z dobrymi obyczajami lub nie mających związku z celem istnienia serwisu. Przez wpływ na formę rozumie się w szczególności redakcję tekstów i ich systematyzację.

6. Przepisy pojawiające się w serwisie "Blogi z pierwszego tłoczenia" są chronione prawem autorskim. Jeżeli Partner serwisu nie zaznaczył inaczej, to przepisy mogą być używane i rozpowszechniane przez użytkowników serwisu wyłącznie w celach prywatnych. Używanie ich w celach zarobkowych w jakiejkolwiek formie przez użytkowników serwisu jest naruszeniem praw majątkowych autorów przepisów.

7. Redakcja serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" nie kontroluje praw autorskich Partnerów do przepisów.

8. Partner serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" nie przekazuje żadnych majątkowych praw autorskich serwisowi "Blogi z pierwszego tłoczenia". Partner serwisu „Blogi z pierwszego tłoczenia” zezwala Bunge na nieodpłatne, zbywalne, korzystanie z przepisów zamieszczonych w serwisie „Blogi z pierwszego tłoczenia” poprzez ich używanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez umieszczanie przy przepisach reklam oraz linków do innych stron internetowych.

9. Partner serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" umieszczając na swoim blogu zdjęcia oraz filmy, jednocześnie oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do zamieszczanych zdjęć i filmów, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tego zdjęcia lub filmu (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania zdjęć i filmów w systemie on-line oraz że wyraża zgodę na nieodpłatne, zbywalne, korzystanie ze zdjęć i filmów poprzez ich umieszczenie w serwisie „Blogi z pierwszego tłoczenia” oraz poprzez umieszczenie przy zdjęciach i filmach reklam, oraz linków do innych stron internetowych. Serwis "Blogi z pierwszego tłoczenia"
ani jego wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za naruszenie czyichkolwiek praw autorskich do zamieszczonych przepisów, zdjęć i filmów. 

10. Partner serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" lub jego wydawcy przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie fotografii, tekstów lub filmów wykorzystanych przez Partnera pokryje wszelkie koszty wynikające z tego tytułu, w tym koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody
odszkodowań i kosztów. Serwis "Blogi z pierwszego tłoczenia" niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o wystąpieniu takich roszczeń.

11. Partner serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" może w każdej chwili zrezygnować ze współpracy z serwisem "Blogi z pierwszego tłoczenia" na piśmie, pod rygorem nieważności, poprzez kontakt mailowy z redakcją serwisu. W takim przypadku serwis "Blogi z pierwszego tłoczenia" zaprzestanie pobierania wpisów do serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia". Jednocześnie wszystkie wpisy, które pojawiły się w serwisie "Blogi z pierwszego tłoczenia" w trakcie współpracy, zostaną usunięte z serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia".

12. Serwis "Blogi z pierwszego tłoczenia" zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania współpracy z Partnerem. O tym fakcie Partner zostanie powiadomiony przez redakcję serwisu.

§ 4

Użytkownicy serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" mają możliwość:

a) przeglądania przepisów kulinarnych zgromadzonych w serwisie
b) zgłaszania nowych blogów do serwisu
c) skorzystania z Kuriera Kulinarnego

§ 5

Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

§ 6

Bunge dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Bunge dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów Serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" i ich dostępności przez całą dobę. Bunge nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" ze względów technicznych.

§ 7

Kurier Kulinarny to wysyłany cyklicznie przegląd treści stworzonej przez Partnerów i wyświetlanej na stronach "Blogi z pierwszego tłoczenia"

1. Kurier Kulinarny jest rozsyłany Użytkownikom serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia", którzy wyrazili na to zgodę zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Każdy Użytkownik serwisu może zmodyfikować zakres tematyczny jak również zrezygnować z otrzymywania Kuriera Kulinarnego w panelu użytkownika.
3. Rezygnacji z otrzymywania Kuriera Kulinarnego można dokonać na serwisie "Blogi z pierwszego tłoczenia" po uprzednim zalogowaniu.

§ 8

1. Bunge zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu pojawienia się regulaminu na stronach serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia".
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

§ 9

Obowiązywanie Regulaminu

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01 maja 2012 r. i ma zastosowanie do treści zamieszczonych w serwisie “Blogi z  pierwszego tłoczenia” po opublikowaniu Regulaminu.

 

REGULATIONS
Related to use of „Blogs from the First Press” service
(Blogi z pierwszego tłoczenia)
version 2.0


§ 1

Wherever in the wording of these Regulations, the following terms appear, they should be understood as follows:

1. Regulations – refers to the above Regulations for the use of the „Blogs from the First Press” service (Blogi z Pierwszego Tłoczenia).

2. Bunge - Bunge Polska spółka z o.o. with its registered office in Kruszwica, Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, entered in the National Court Register, maintained at the District Court for Bydgoszcz, XIII Economy Department, under the KRS position 0000228312, the Publisher of the "Blogs from the First Press" service.

3. The „Blogs from the First Press” –Internet service, maintained by Bunge, available among others under the link http://www.zpierwszegotloczenia.pl, which allows Internet users to become acquainted with culinary recipes presented in the blogs, which are the „Blogs from the First Press” service partners.

4. the „Blogs from the First Press” service Partner – creator of a blog, who agreed for the processing of entries from their own-created blogs into the „Blogs from the First Press” service.

5. the „Blogs from the First Press” service User – Internet users, which are viewing, giving comments and taking other actions on the pages of the „Blogs from the First Press” service,

6. the „Blogs from the First Press” service editors – persons, appointed by the service Publisher, which are responsible for the service’s functioning and communication with the Partners.

§ 2

These Regulations establish conditions for:

1. using the „Blogs from the First Press” service by the Users,

2. cooperation with the „Blogs from the First Press” service Partners, and

3. qualification of blogs for the aggregation in the zpierwszegotloczenia.pl service

§ 3

The „Blogs from the First Press” service Partners:

1. any person which runs own culinary blog may become a „Blogs from the First Press” service Partner.

2. in order to become the „Blogs from the First Press” service Partner, a blog should be submitted. Such a blog may be submitted by the blog’s author and by any other user of the „Blogs from the First Press” service.

3. after submission the blog, the „Blogs from the First Press” service editor evaluates it and contacts the blog’s author. The „Blogs from the First Press” editors reserve the right to contact only their own-selected blog authors, whose blogs comply with all the criteria referred to under Sec 4.

4. Evaluation of the blogs, referred to under Sec. 3, is made against the following criteria:

1. the blog has at least 6-months record;

2. willingness to share culinary content, not to obtain advert samples (the blog’s purpose);

3. frequency of blog’s post publications;

4. publishing at least 30-50 posts on the blog (including ones containing comments);

5. publishing various recipes (from simple to complex) with proper and valuable descriptions of the prepared dishes

6. publishing high quality pictures on the blog, interesting presentations and meal compositions.

5. The editors reserve the right to influence the form of presentation of the Partners’ posts on the blog and delete the posts, which are not complying with the proper conduct, nor respond to the purpose of the service. By influencing the form, it is particularly understood edition of texts and their classification.

6. Recipes presented in the „Blogs from the First Press” service are protected by copyrights. Unless the service Partner determined otherwise, the recipes may be used and duplicated by the service Users only for private purpose. Using the recipes for commercial purpose, in any form, by the service Users constitutes a breach of property rights of the recipe authors.

7. The „Blogs from the First Press” service editors do not control the Partners’ copyrights to recipes.

8. A „Blogs from the First Press” service Partner does not transfer any property rights to the „Blogs from the First Press” service. The „Blogs from the First Press” service Partner grants consent to Bunge for a gratuitous, transferrable, use of the recipes presented in the „Blogs from the First Press” service, through their use and duplication for commercial purposes, in particular by placing advertisements or links to other websites next to such recipe.

9. By including in their own blog pictures and films, a „Blogs from the First Press” service Partner declares to have all the rights to the published pictures and films, including in particular the property rights, which have not been limited by any third party, or that the Partner is entitled to use such picture of film (license), including in particular the right to present the pictures and films on-line, and that the Partner agrees for a gratuitous, transferrable, use of the pictures and films through placing them in the „Blogs from the First Press” service and through placing advertisements and links to other websites next to the pictures and the films. Neither the „Blogs from the First Press” service nor its editors are responsible for any violation of anybody’s copyrights to the published recipes, pictures and films.

10. Any „Blogs from the First Press” service Partner commits that upon an occurrence of any claim against the „Blogs from the First Press” service or its Publisher, raised by third parties on account of breaching their rights, by the use of photographs, texts or films which were used by the Partner, such Partner will cover any costs arising thereunder, including the costs of eventual legal proceeding, legal substitution and of any judged or agreed upon settlement reimbursements and costs. The „Blogs from the First Press” service will immediately notify the User of any appearance of such claims.

11. Any „Blogs from the First Press” service Partner may, at any time, resign from cooperation with the „Blogs from the First Press” service in writing, unless otherwise invalid, through mail contact with the service editors. In such a case, the „Blogs from the First Press” service will stop uploading entries to the „Blogs from the First Press” service. At the same time, all entries published in the „Blogs from the First Press” service during the cooperation, will be removed from the „Blogs from the First Press” service.

12. The „Blogs from the First Press” service reserves the right to an immediate termination of cooperation with a Partner. The Partner shall be duly notified about it by the service editors.

§ 4

The „Blogs from the First Press” service Users are provided available to:

1. view culinary recipes gathered in the service,

2. present new blogs in the service,

3. use the Culinary Courier.

§ 5

It is not acceptable, on the pages of the „Blogs from the First Press” service, to take any actions which are illegal, commonly assumed as morally disturbing, socially inappropriate or violating principles of proper conduct.


§ 6

Bunge will take any efforts to ensure a proper functioning of the „Blogs from the First Press” service and will provide assistance to solve any such arising functional problems. Bunge will take any efforts to ensure continuous work of the „Blogs from the First Press” service servers and their 24-hours availability. Bunge do not warrant, however the access and reserve the right to suspend operations of the „Blogs from the First Press” service for technical reasons.

§ 7

Culinary Courier is a periodically distributed overview of content created by the Partners and presented on the „Blogs from the First Press” pages.

1. Culinary Courier is distributed among the „Blogs from the First Press” service Users, who agreed to receive it, further to the provisions of Legislative Bill of 18 July 2002 on rendering services via electronic means.

2. Any service User may modify the subject scope, as well as unsubscribe from receiving the Culinary Courier in the User Panel.

3. Resignation from subscription of the Culinary Courier can be done in the „Blogs from the First Press” service, after logging-in.

§ 8

1. Bunge hereby reserve the right to apply changes in these Regulations.

2. Any changes in the Regulations shall be valid effectively from the moment of publishing the Regulations on the „Blogs from the First Press” service pages.

3. Any issues not stipulated in this Regulations are subject to civil code proceeding and other legislations.

§ 9

Validity of the Regulations

These Regulations come into force effective from 1 May 2012, and apply to contents presented in the „Blogs from the First Press” service, after their publishing.