Regulamin

 
 

REGULAMIN
korzystania z serwisu
"Blogi z pierwszego tłoczenia"
wersja 2.0

§ 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:

1. Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia"".

2. Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. - Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A z siedzibą w Kruszwicy, ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019414, kapitał zakładowy 167 095 338, 52 PLN w całości
opłacony, NIP 556 08 00 687, REGON 091279630 reprezentowaną przez:członków zarządu Piotra Kubisza i Romana Rybackiego; Wydawca serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia".

3. Serwis "Blogi z pierwszego tłoczenia" - serwis internetowy prowadzony przez "Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A." między innymi pod adresem http://www.zpierwszegotloczenia.pl, umożliwiający zapoznanie się użytkownikom Internetu z przepisami kulinarnymi umieszczonymi na blogach, które są partnerami serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia".

4. Partner serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" - twórca bloga, który wyraził zgodę na przetwarzanie wpisów z prowadzonego przez siebie bloga w serwisie "Blogi z pierwszego tłoczenia".

5. Użytkownik serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" - użytkownicy sieci Internet, którzy przeglądają, komentują oraz dokonują innych czynności na stronach serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia",

6. Redakcja serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" - osoby powołane przez wydawcę serwisu, odpowiedzialne za jego funkcjonowanie oraz komunikację z Partnerami.

§ 2

Regulamin określa zasady:
 
1) korzystania z serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" przez Użytkowników,
 
2) współpracy z Partnerami serwisu "Blogi z pierwszego oraz tłoczenia" oraz
 
3) kwalifikacji blogów do agregowania w serwisie zpierwszegotloczenia.pl

§ 3

Partnerzy serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia":
1. Każda osoba prowadząca bloga o tematyce kulinarnej może zostać Partnerem serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia".

2. Aby zostać Partnerem serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" należy zgłosić bloga. Blog może zostać zgłoszony przez autora bloga jak i również przez każdego Użytkownika serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia".

3. Po zgłoszeniu bloga, redakcja serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" dokonuje jego oceny i kontaktuje się z autorem bloga. Redakcja serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi przez siebie autorami blogów, których blogi spełniają wszystkie kryteria, o których mowa w ust. 4.

4. Ocena blogów, o której mowa w ust. 3 dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:
1) prowadzenie bloga co najmniej 6m-cy;
2) chęć dzielenia się treściami kulinarnymi, a nie pozyskiwanie sampli reklamowych (cel bloga);
3) regularność w zamieszczaniu postów na blogu;
4) zamieszczenie na blogu co najmniej 30- 50 postów ( w tym zawierających  komentarze) ;
5) zamieszczanie różnorodnych przepisów (od prostych po skomplikowane) wraz z merytorycznie wartościowymi opisami przygotowywanych potraw
6) zamieszczanie na blogu: wysokiej jakości zdjęć , ciekawej prezentacji i kompozycji potraw.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo wpływania na formę prezentacji wpisów z blogów Partnerów oraz do usuwania wpisów, które są niezgodne z dobrymi obyczajami lub nie mających związku z celem istnienia serwisu. Przez wpływ na formę rozumie się w szczególności redakcję tekstów i ich systematyzację.

6. Przepisy pojawiające się w serwisie "Blogi z pierwszego tłoczenia" są chronione prawem autorskim. Jeżeli Partner serwisu nie zaznaczył inaczej, to przepisy mogą być używane i rozpowszechniane przez użytkowników serwisu wyłącznie w celach prywatnych. Używanie ich w celach zarobkowych w jakiejkolwiek formie przez użytkowników serwisu jest naruszeniem praw majątkowych autorów przepisów.

7. Redakcja serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" nie kontroluje praw autorskich Partnerów do przepisów.

8. Partner serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" nie przekazuje żadnych majątkowych praw autorskich serwisowi "Blogi z pierwszego tłoczenia". Partner serwisu „Blogi z pierwszego tłoczenia” zezwala Zakładom Tłuszczowym „Kruszwica S.A. na nieodpłatne, zbywalne, korzystanie z przepisów zamieszczonych w serwisie „Blogi z pierwszego tłoczenia” poprzez ich używanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez umieszczanie przy przepisach reklam oraz linków do innych  stron internetowych.

9. Partner serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" umieszczając na swoim blogu zdjęcia oraz filmy, jednocześnie oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do zamieszczanych zdjęć i filmów, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tego zdjęcia lub filmu (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania zdjęć i filmów w systemie on-line oraz że wyraża zgodę na nieodpłatne, zbywalne, korzystanie ze zdjęć i filmów poprzez ich umieszczenie w serwisie „Blogi z pierwszego tłoczenia” oraz poprzez umieszczenie przy zdjęciach i filmach reklam, oraz linków do innych stron internetowych. Serwis "Blogi z pierwszego tłoczenia"
ani jego wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za naruszenie czyichkolwiek praw autorskich do zamieszczonych przepisów, zdjęć i filmów. 

10. Partner serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" lub jego wydawcy przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie fotografii, tekstów lub filmów wykorzystanych przez Partnera pokryje wszelkie koszty wynikające z tego tytułu, w tym koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody
odszkodowań i kosztów. Serwis "Blogi z pierwszego tłoczenia" niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o wystąpieniu takich roszczeń.

11. Partner serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" może w każdej chwili zrezygnować ze współpracy z serwisem "Blogi z pierwszego tłoczenia" na piśmie, pod rygorem nieważności, poprzez kontakt mailowy z redakcją serwisu. W takim przypadku serwis "Blogi z pierwszego tłoczenia" zaprzestanie pobierania wpisów do serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia". Jednocześnie wszystkie wpisy, które pojawiły się w serwisie "Blogi z pierwszego tłoczenia" w trakcie współpracy, zostaną usunięte z serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia".

12. Serwis "Blogi z pierwszego tłoczenia" zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania współpracy z Partnerem. O tym fakcie Partner zostanie powiadomiony przez redakcję serwisu.

§ 4

Użytkownicy serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" mają możliwość:

a) przeglądania przepisów kulinarnych zgromadzonych w serwisie
b) zgłaszania nowych blogów do serwisu
c) skorzystania z Kuriera Kulinarnego

§ 5

Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

§ 6

"Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A." dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. "Zakłady Tłuszczowe
Kruszwica S.A." dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów Serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" i ich dostępności przez całą dobę. "Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A." nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia" ze względów technicznych.

§ 7

Kurier Kulinarny to wysyłany cyklicznie przegląd treści stworzonej przez Partnerów i wyświetlanej na stronach "Blogi z pierwszego tłoczenia"

1. Kurier Kulinarny jest rozsyłany Użytkownikom serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia", którzy wyrazili na to zgodę zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Każdy Użytkownik serwisu może zmodyfikować zakres tematyczny jak również zrezygnować z otrzymywania Kuriera Kulinarnego w panelu użytkownika.
3. Rezygnacji z otrzymywania Kuriera Kulinarnego można dokonać na serwisie "Blogi z pierwszego tłoczenia" po uprzednim zalogowaniu.

§ 8

1. "Zakłady Tłuszczowe Kruszwica" zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu pojawienia się regulaminu na stronach serwisu "Blogi z pierwszego tłoczenia".
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

§ 9

Obowiązywanie Regulaminu

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01 maja 2012 r. i ma zastosowanie do treści zamieszczonych w serwisie “Blogi z  pierwszego tłoczenia” po opublikowaniu Regulaminu.