Polityka prywatności

ZAKRES

ZT “Kruszwica” S.A. („ZT Kruszwica”) chroni prywatność użytkowników swoich witryn internetowych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe zasady ochrony prywatności użytkowników strony http://zpierwszegotloczenia.pl  ("Strona").

 

ZBIERANIE DANYCH

Za pośrednictwem Strony ZT Kruszwica może gromadzić różnego rodzaju informacje o użytkowniku, w tym następujące dane:

Dane identyfikacyjne nadesłane przez użytkownika.

Na podstawie zgody użytkownika Strony ZT Kruszwica może gromadzić dane, w tym dane osobowe nadesłane przez użytkownika, umożliwiające identyfikację jego osoby, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, lub inne podobne informacje („Dane Użytkownika”). Podanie takich danych jest dobrowolne. Miejsca w Stronie, w których są zbierane dane, są wyraźnie wskazane.

 

Logi serwera sieciowego.

Podobnie jak ogromna większość administratorów stron internetowych, ZT Kruszwica automatycznie gromadzi logi serwera sieciowego w przypadku odwiedzenia strony przez użytkownika za pomocą komputera, na którym zainstalowana jest strona (zwanego „serwerem sieciowym”). Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP użytkownika (patrz także poniżej), data i miejsce odwiedzenia Strony, odwiedzone strony w Stronie, stronę internetową, z której użytkownik wszedł do tej Strony, rodzaj używanej przeglądarki (np. Internet Explorer), rodzaj używanego systemu operacyjnego (np. Windows 2000) oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego użytkownika (np. AOL). Jeżeli Strona wykorzystuje pliki cookie (o czym mowa poniżej), serwer sieciowy będzie również zapisywał tę informację. ZT Kruszwica często przegląda logi serwera w celu stwierdzenia, które strony są najczęściej odwiedzane. Służy to uzyskaniu lepszej orientacji na temat tego, jak nasi goście korzystają z Strony. Praktyka ta, zwana powszechnie statystyką internetową (Web Statistics), umożliwia ZT Kruszwica utrzymanie i doskonalenie serwisu. Ponadto, w przypadku nadużycia systemu, możemy skorzystać z powyższych informacji wspólnie z obsługującym użytkownika operatorem serwisu internetowego i władzami lokalnymi w celu dotarcia do źródła nadużycia.

 

Adresy IP.

ZT Kruszwica może gromadzić informacje o adresie IP użytkownika. Adres IP to numer nadany komputerowi użytkownika przez operatora serwisu internetowego w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do internetu. Zazwyczaj, adres IP zmienia się przy każdym podłączeniu się użytkownika do internetu (jest to tzw. adres „dynamiczny”). Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach, w przypadku łącza szerokopasmowego istnieje możliwość, że uzyskany przez nas adres IP użytkownika lub nawet wykorzystywany przez nas plik cookie będzie zawierać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku niektórych łączy szerokopasmowych adres IP użytkownika nie zmienia się (pozostaje „statyczny”) i mógłby zostać skojarzony z jego komputerem osobistym. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego.

 

Pliki cookie.

Strona korzysta obecnie z technologii pod nazwą „cookie”. Plik cookie stanowi informację, którą nasz serwer sieciowy wysyła do komputera użytkownika (a właściwie do pliku przeglądarki) z chwilą uzyskania przez użytkownika dostępu do Strony. Niniejsza część Polityki Prywatności opisuje zasady wykorzystywania plików cookie związanych z korzystaniem z Strony, informuje, jak odnaleźć pliki cookie w komputerze użytkownika oraz jak zmienić ustawienia prywatności w celu ograniczenia zastosowania tych plików. Należy pamiętać, że ograniczenie zastosowania plików cookie może mieć wpływ na zakres korzystania z Strony przez użytkownika oraz uniemożliwić mu dostęp do niej (i innych stron internetowych). ZT Kruszwica korzysta obecnie bądź może w przyszłości korzystać z następujących plików cookie w Stronie:

a)      Cookie dotyczące sesji. W trakcie korzystania przez użytkownika z Strony nasz system musi często przywoływać zapisane w pamięci dane techniczne użytkownika podczas przechodzenia przez niego na kolejne strony. Korzystamy z tych danych technicznych na wiele sposobów w celu ulepszania sposobu korzystania ze Strony przez użytkownika. Plik ten nie zawiera żadnych danych pozwalających zidentyfikować osobę użytkownika (nie zawiera danych osobowych) i istnieje tylko do czasu zakończenia sesji oraz opuszczenia Strony.

b)      Plik logowania i wielokrotnego korzystania. Przy zalogowaniu się przez użytkownika do strefy ograniczonego dostępu możemy zainstalować plik cookie na komputerze użytkownika w celu zapamiętania jego danych na potrzeby logowania. Mogą one zostać wykorzystane dla wygody użytkownika w celu uniknięcia konieczności ponownego udzielania pełnych informacji przy następnym logowaniu. Plik ten pozostaje w komputerze użytkownika przez czas nieoznaczony, nawet po opuszczeniu Strony.

 

Pliki cookie osób trzecich znajdujące się na Stronie.

ZT Kruszwica nie zezwala osobom trzecim na instalowanie plików cookie w komputerze użytkownika za pośrednictwem Strony, chyba że pliki te instalowane są na nasz wniosek i znajdują się pod naszą bezpośrednią kontrolą, a osoby trzecie nie mają dostępu do nich ani możliwości korzystania z nich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Odmowa przyjęcia i kontrola plików cookie.

Nawet jeżeli użytkownik nie zezwoli na umieszczanie plików cookie na swoim komputerze, większość zawartości Strony pozostanie w dalszym ciągu widoczna, jednak niektóre funkcje takie jak uzyskanie statusu zarejestrowanego użytkownika mogą być niedostępne. Istnieją różne metody przeglądania i usuwania plików cookie zainstalowanych w komputerze użytkownika, w zależności od rodzaju używanej przeglądarki. Poniżej przedstawiamy instrukcje dla użytkowników korzystających z Internet Explorer 5.0 lub nowszej wersji tej przeglądarki. Użytkownikom korzystającym z innych przeglądarek proponujemy odwiedzenie strony internetowej producenta, gdzie powinni znaleźć odpowiednie informacje lub odwiedzenie strony http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2 albo http://www.whatarecookies.com/delete.asp bądź podobnej strony.

 

W celu przejrzenia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer 5.0 lub w nowszej wersji:

Wybierz pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę General (Ogólne), naciśnij przycisk Settings (Ustawienia) i View Files (Przejrzyj Pliki).

 

W celu kontrolowania plików cookie w przeglądarce Internet Explorer 5.0 lub nowszej wersji:

Internet Explorer 6.01

Wybierz pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę Privacy (Prywatność), wybierz opcję Custom Level (Poziom niestandardowy), kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane). Zaznacz opcję „override automatic cookie handling” (zastąp automatyczną obsługę plików cookie) i wybierz opcję Accept (Akceptuj), Block (Zablokuj) lub Prompt (Monituj), odpowiednio.

Internet Explorer 5.0 lub 5.51

Wybierz pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę Security (Bezpieczeństwo), wybierz opcję Custom Level (Poziom niestandardowy). Przewiń okno w dół do szóstej pozycji, aby sprawdzić sposób obsługi plików cookie przez IE5, i zmień wybraną opcję na Accept (Akceptuj), Block (Zablokuj) lub Prompt (Monituj), odpowiednio.

 

PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH

ZT Kruszwica będzie przetwarzać Dane Użytkownika dla celów umożliwienia użytkownikowi korzystania z Strony. Ponadto, ZT Kruszwica może przetwarzać te dane także dla swoich potrzeb, w tym w celu lepszego zrozumienia potrzeb użytkownika oraz zrozumienia, w jaki sposób możemy udoskonalić nasze serwisy internetowe, produkty i usługi. Możemy również wykorzystywać Dane Użytkownika w celu kontaktowania się z użytkownikiem, w tym w celu przekazania mu ogólnych informacji na temat związany z zawartością merytoryczną Strony oraz informacji o naszych produktach i usługach.

Z zastrzeżeniem poniższego, ZT Kruszwica nie będzie udostępniać danych Użytkownika osobom trzecim bez zgody Użytkownika na takie udostępnienie. Możemy udostępniać Dane Użytkownika agentom, wykonawcom i partnerom ZT Kruszwica w związku z usługami świadczonymi przez te osoby lub podmioty na rzecz ZT Kruszwica lub we współpracy z ZT Kruszwica. Korzystanie z Danych Użytkownika przez agentów, wykonawców i partnerów ograniczone jest wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług na rzecz ZT Kruszwica. Możemy, na przykład, przekazywać Dane Użytkownika agentom, wykonawcom lub partnerom dla potrzeb prowadzenia naszych baz danych, świadczenia usług przetwarzania danych, przekazywania użytkownikowi drogą elektroniczną żądanych informacji. ZT Kruszwica wymaga od takich wykonawców przedstawienia umownych gwarancji ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych na poziomie opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

ZT Kruszwica zastrzega sobie prawo do przekazywania Danych Użytkownika w odpowiednim zakresie na żądanie uprawnionych organów władz oraz w przypadkach wymaganych przepisami prawa. W wyjątkowo rzadkich przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub spółki (takich jak ataki terrorystyczne na World Trade Centre we wrześniu 2001 roku), ZT Kruszwica zastrzega sobie prawo udostępnienia całej bazy danych osób odwiedzających i klientów właściwym organom władz w wypadkach przewidzianych prawem.

Możemy ponadto przekazywać Dane Użytkownika osobom trzecim w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju zbyciem przedsiębiorstwa związanego z Stroną, której dotyczą dane (w przypadkach dozwolonych przez prawo). W takim przypadku zobowiążemy każdego nabywcę do traktowania Danych Użytkownika w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Każda osoba trzecia, której udostępnimy Dane Użytkownika (z wyłączeniem organów władz, którym informacje są ujawniane na skutek wymogów wynikających z przepisów prawa) zostanie umownie zobowiązana do zapewnienia ochrony prywatności co najmniej na poziomie przewidzianym w niniejszej Polityce Prywatności.

 

POPRAWIANIE I USUWANIE DANYCH

ZT Kruszwica niniejszym informuje, że każdy użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Każdy użytkownik może również żądać ich usunięcia, jak też usunięcia konta użytkownika lub skreślenia użytkownika z listy kontaktowej ZT Kruszwica. W takim celu prosimy o wystosowanie pisma do ZT Kruszwica na następujący adres:

ZT Kruszwica S.A.

ul. Niepodległości 42,

Kruszwica 88-150

Informujemy, że usunięcie niektórych Danych Użytkownika może skutkować usunięciem konta użytkownika. Użytkownik zostanie powiadomiony o usunięciu jego konta.

W celu dokonania aktualizacji lub zmiany Danych Użytkownika prosimy o przesłanie pisma do ZT Kruszwica na powyższy adres. Użytkownik zostanie powiadomiony o uaktualnieniu jego konta.

 

INNE WAŻNE INFORMACJE

 

Osoby nieletnie.

Należy pamiętać, że Strona nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. roku życia i nie została zaprojektowana w celu zachęcenia takich osób do odwiedzania jej. Nie gromadzimy danych umożliwiających identyfikację od osób, co do których wiemy, że nie ukończyły 18. roku życia.

 

Dane wrażliwe.

W przypadku, gdyby niniejsza Strona miała zbierać i przetwarzać dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych, dane dotyczące stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności odbędzie się to wyłącznie na podstawie wyraźnej, dobrowolnej zgody użytkownika oraz wyłącznie w zakresie koniecznym dla funkcjonowania Strony lub serwisu oferowanego za jej pośrednictwem.

 

Łącza do innych Witryn.

Dla wygody odwiedzających Strona może oferować łącza do szeregu Stron, które w naszej opinii mogą zawierać użyteczne informacje. Opisane w niniejszym dokumencie zasady i procedury nie mają zastosowania do takich stron. Proponujemy bezpośredni kontakt w celu uzyskania informacji na temat zasad prywatności, bezpieczeństwa, gromadzenia i dystrybucji danych stosowanych przez takie strony. ZT Kruszwica nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania ani za treść stron internetowych osób trzecich.

 

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

Możemy co pewien czas dokonywać uaktualnień niniejszej Polityki Prywatności. W takiej sytuacji udostępnimy uaktualnioną wersję Polityki Prywatności użytkownikom poprzez umieszczenie jej na niniejszej stronie.

 

 

Privacy Policy

SCOPE

ZT “Kruszwica” S.A. (“ZT Kruszwica”) protects the privacy of users of its websites. This Privacy Policy sets out general rules for protecting the privacy of users of the http://zpierwszegotloczenia.pl site (the "Site").

DATA COLLECTION

ZT Kruszwica may collect various information relating to the user by means of the Site, including the following data:

Identification Data Provided by User

With the consent of the user of the Site , ZT Kruszwica may to collect data, including personal data provided by the user, which allows for identifying him or her personally, such as e-mail address, name, surname, residential address or other information of a similar nature (“User Data”). Providing such data is voluntary. It is expressly stated where on the Site data is collected.

Web Server Logs

As is the case with the majority of website administrators, if the user visits the site using a computer (referred to as the “web server”) on which the site is installed, ZT Kruszwica will automatically collect web server logs. The web server will automatically recognise some information, such as a user's IP address (see also below), a date and place of visiting the Site, visited pages on the Site, a website from which the user has accessed this Site, a type of web browser used (e.g. Internet Explorer), a type of operating system used (e.g. Windows 2000) and a name of domain and an address of user's website operator (e.g. AOL). If the Site uses cookies (as mentioned below), the web server will also store this information. ZT Kruszwica often reviews server logs in order to find out which pages are the most frequently visited. This enables us to get a better understanding of how our visitors use the Site. Such a practice, commonly referred to as Web Statistics, allows ZT Kruszwica to maintain and improve the website. Further, in case of system abuse, we can use the above information in collaboration with a website operator that provides services to the user and local authorities in order to identify the source of abuse.

IP Addresses

ZT Kruszwica may collect information about a user's IP address. An IP address is a number assigned to the user's computer by a website operator to enable the user to access the Internet. An IP address is usually changed every time the user's device connects to the Internet (this is a so-called “dynamic” IP address). Nevertheless, under certain circumstances, as with the broadband connection, it is possible that information about a user's IP address obtained or even a cookie used by us may contain information allowing for the user identification. This is because in the case of some broadband connection types, a user's IP address does not change (it is “static”) and could be associated with his or her personal computer. IP addresses are used as part of information contained in the above-mentioned web server logs.

Cookies

The Site currently uses cookies. A cookie is information that our web server sends to the user's computer (namely, to a web browser) once the user has accessed the Site. This part of Privacy Policy defines the rules for using cookies related to the use of the Site, provides information on where cookies stored on the user's computer can be found and how to change privacy settings in order to restrict the use of such files. It must be noted that restricting the use of cookies may affect the use of the Site by the user and prevent him or her from accessing it (as well as other websites). ZT Kruszwica uses or may use in the future the following cookies with regard to the Site:

a) Session cookies. While the user is browsing the Site, our system must often retrieve user's technical data stored in the memory as he or she navigates different pages. We use this technical data in various manners in order to improve the way in which the Site can be used by the user. This file does not contain any data allowing for identifying the user personally (it does not contain any personal data) and expires at the end of the session, after the Site has been closed.

b) Files related to logging and multiple use. Once the user has logged into the restricted access area, we may install a cookie on the user's computer in order to remember information related to him or her for the logging purposes. It can be also used for the user's convenience so that he or she does not have to enter full information again when logging in next time. This file is stored on the user's computer and is kept for an unlimited time period, even when closing the Site.

Third-Party Cookies on Site

ZT Kruszwica does not allow any third party to install cookies on the user's computer by means of the Site, unless these files are installed upon our request and controlled directly by us, and unless such third parties have been denied access to them and prevented from using them, except for cases permitted in this Privacy Policy.

Refusal and Control of Cookies

Even if the user does not allow to store cookies on his or her computer, the most of Website's contents will be still visible, however, some features such as obtaining the registered user status may not be available. There are various methods of reviewing and deleting cookies installed on the user's computer depending on the Web browser used. Please refer to the below instructions if you use Internet Explorer 5.0 or higher. If you use other Web browser, please visit the developer's website to obtain relevant information or visit the following sites: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2 or http://www.whatarecookies.com/delete.asp or a similar site.

To review cookies using Internet Explorer 5.0 or higher:

Choose 'Tools', then 'Internet Options' and navigate to the 'General' tab, subsequently, click the 'Settings' and 'View Files' buttons.

To control cookies using Internet Explorer 5.0 or higher:

Internet Explorer 6.01

Choose 'Tools', then 'Internet Options' and navigate to the 'Privacy' tab, subsequently, select the 'Custom Level' option and click the 'Advanced' button. Choose the “override automatic cookie handling” option and select 'Accept', 'Block' or 'Prompt' accordingly.

Internet Explorer 5.0 or 5.51

Choose 'Tools', then 'Internet Options' and navigate to the 'Security' tab, and subsequently, select the 'Custom Level' option. Scroll down until you can see the sixth item in the window and check the manner of cookie handling by IE5, then change the option selected into 'Accept', 'Block' or 'Prompt' accordingly.

DATA PROCESSING AND DISCLOSING

ZT Kruszwica will process the User's Data in order to enable him or her to browse the Site. Further, ZT Kruszwica may process such data also for its own purposes, also in order to get a better understanding of user's needs and find out how we can improve our websites, products and services. We can also use the User's Data in order to contact the user, also in order to provide him or her with general information on factual content published on the Site and information about our products and services.
Subject to the below provisions, ZT Kruszwica shall not disclose the User's Data to any third party without the user's consent thereto. We may disclose the User's Data to agents, contractors and partners of ZT Kruszwica in connection with services provided by such persons or entities for ZT Kruszwica or in co-operation with ZT Kruszwica. Using the User's Data by agents, contractors and partners shall be permitted exclusively for the purposes connected with the provision of services for ZT Kruszwica. For example, we can provide agents, contractors or partners with the User's Data for the purpose of maintaining our databases, providing services, processing data, sending requested information to the user through electronic means. ZT Kruszwica requires that such contractors give contractual guarantee of data protection, security and privacy at a level determined in this Privacy Policy.

ZT Kruszwica reserves the right to disclose, to a proper extent, the User's Data at a request of competent authorities and whenever required to do so by legal regulations. Under very rare circumstances, when national or company security is threatened, as was the case with the 9/11 terrorist attacks on the World Trade Centre, ZT Kruszwica reserves the right to disclose the full database containing data of visitors and customers to competent authorities in cases provided for by law.
Further, we may provide the User's Data to third parties in connection with the sale, assignment or any other disposal of the company connected with the Site which the data refers to (in cases permitted by law). In such a case we will oblige any purchaser to treat the User's Data in line with this Privacy Policy.

Any third party whom we have provided with the User's Data (except for authorities which information is disclosed to under legal regulations), shall commit itself by signing a relevant agreement to ensure that privacy is protected at least at a level defined in this Privacy Policy.

AMENDING AND DELETING DATA

ZT Kruszwica hereby informs that every user shall be entitled to review and amend their personal data. Further, any user may also request that the data be deleted, as well as request that the user account be deleted or the user be removed from the ZT Kruszwica's contact list. For that purpose, a written notice shall be submitted to ZT Kruszwica and delivered to the following address:

ZT Kruszwica S.A.
ul. Niepodległości 42,
Kruszwica 88-150

Please be informed that deleting some of the User's Data may lead to a user account being deleted. The user will be notified of deleting their account.

Please send a written notice to ZT Kruszwica at the above address to update or amend the User's Data. The user will be notified of updating their account.

OTHER RELEVANT INFORMATION

Minors

It must be noted that the Site is not intended for persons below 18 years of age and has not been developed in order to encourage such persons to visit it. We do not collect any data allowing for identifying persons whom we know to be under 18 years of age.

Sensitive Data

Should this Site be intended for collecting and processing personal data revealing racial or ethnic origin, political views, religious or philosophical beliefs, trade union organisation affiliation, information on health, sexual life or criminal record, this shall be done exclusively with the user's express, voluntary consent and solely to an extent required for the functioning of the Site or website offered through it.

Links to Other Websites

For the visitors' convenience, the Site may suggest links to a series of Websites that in our opinion may contain useful information. The rules and procedures set forth herein shall not apply to such websites. We suggest that you make direct contact to get more information on rules for the privacy, security, collection and distribution of data used by such websites. ZT Kruszwica shall not bear liability for any third parties' actions or contents published on third parties' websites.

Changes to This Privacy Policy

We may update this Privacy Policy from time to time. In such a case, we will make the latest version of the Privacy Policy available through our website.