Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

Słodkie wypieki z Kujawskim” (dalej „Regulamin”)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Słodkie wypieki z Kujawskim” (dalej „Konkurs”).

 

2. Organizatorem konkursu są Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, Aleja Niepodległości 42, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019414, NIP 556-08-00-678, kapitał zakładowy 171.942.378,52 PLN w całości opłacony (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.

 

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

 1. Najciekawszy przepis z Kujawskim,

 2. Najpopularniejszy przepis z Kujawskim.

 

5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 1 czerwca 2015 r., a zakończenie w dniu 10 sierpnia 2015 r., z zastrzeżeniem, że okres dokonywania zgłoszeń trwa:

 1. w kategorii „Najciekawszy przepis z Kujawskim” od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 21 czerwca 2015 r.,

 2. w kategorii „Najpopularniejszy przepis z Kujawskim” od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r.

 

6. Wyłonienie zwycięzców przez Komisję w Konkursie nastąpi najpóźniej:

 1. w kategorii „Najciekawszy przepis z Kujawskim” do dnia 26 czerwca 2015 r.,

 2. w kategorii „Najpopularniejszy przepis z Kujawskim” do dnia 10 lipca 2015 r.

 

7. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat i prowadząca blog kulinarny (dalej „Uczestnik”).

 

8. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający, a także członkowie Komisji konkursowej, o której mowa w pkt 9. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt 8 osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

 

9. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”):

 1. dwóch przedstawicieli Organizatora,

 2. Pani Sylwia Ładyga, prowadząca blog kulinarny http://ostra-na-slodko.pl.

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

10. W celu wzięcia udziału w Konkursie w kategorii „Najciekawszy przepis z Kujawskim”, Uczestnik, podczas trwania konkursu, powinien spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

 1. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na blogu http://ostra-na-slodko.pl,

 2. umieścić na prowadzonym przez siebie blogu kulinarnym oryginalny przepis na ciasto z wykorzystaniem produktu olej Kujawski z pierwszego tłoczenia, opatrzony przynajmniej 1 zdjęciem wykonanej potrawy z produktem olej Kujawski z pierwszego tłoczenia,

 3. olej Kujawski z pierwszego tłoczenia musi być użyty w przepisie (musi wystąpić w liście składników),

 4. za ciasto, o którym mowa w lit. b) uważane będą również wypieki takie jak torty, tarty na słodko, muffinki, z wykluczeniem wypieków wytrawnych,

 5. opatrzyć przepis banerem, dostępnym na blogu http://ostra-na-slodko.pl,

 6. przysłać link do przepisu w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 21 czerwca 2015 r. (do północy) na adres email ostranaslodko-blog@wp.pl.

 

11.W celu wzięcia udziału w Konkursie w kategorii „Najpopularniejszy przepis z Kujawskim”, Uczestnik, podczas trwania konkursu, powinien spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

 1. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na blogu http://ostra-na-slodko.pl,

 2. dokonać zgłoszenia w Konkursie w kategorii „Najciekawszy przepis z Kujawskim”,

 3. zarejestrować się i/lub zalogować się w serwisie www.fooder.pl i dodać (wykluczając opcję „Wpisz ręcznie”) do swojego konta zgłaszany przepis na ciasto z wykorzystaniem produktu olej Kujawski z pierwszego tłoczenia, opatrzony przynajmniej 1 zdjęciem wykonanej potrawy z produktem olej Kujawski z pierwszego tłoczenia,

 4. zgłosić przepis do Konkursu w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 6 lipca 2015 r. do godziny 15:00, oznaczając go etykietą „słodko z kujawskim”,

 5. aby zwiększyć swoją szansę na wygraną, uczestnik może (ale nie jest zobowiązany): zachęcać do dodawania przepisu w serwisie www.fooder.pl czytelników swojego bloga, oznaczyć zgłoszony przez siebie przepis dodatkowymi etykietami, dodać na swoim blogu (a w szczególności pod zgłoszonym przepisem) przycisk „Zapisz na Fooderze”, dostępny do pobrania na stronie http://blog.fooder.pl/?advanced_faq=jak-dodac-przycisk-zapisz-na-fooderze-do-mojego-bloga.

 

12. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w każdej z kategorii, z tym że może zgłosić dowolną liczbę przepisów.

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego przepisu, w szczególności w przypadku:

 1. wystąpienia w przepisie lub na zdjęciu będącym uzupełnieniem przepisu wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

 2. wystąpienia w przepisie lub na zdjęciu będącym uzupełnieniem przepisu treści dotyczących innych niż Organizator podmiotów lub produktów oferowanych przez taki podmiot;

 3. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.

 

14. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszonego przez siebie przepisu i zdjęć oraz że jest właścicielem wszelkich praw autorskich do utworów zawartych w zgłoszeniu.

 

15. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie Uczestnika stanowi plagiat (w całości lub w części) dany Uczestnik będzie ponosił wobec Organizatora pełną odpowiedzialność z tego tytułu. Utraci również prawo do otrzymania nagrody, a jeżeli nagroda została już wydana Uczestnikowi, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi w stanie nienaruszonym, względnie jeżeli nie będzie to możliwe Uczestnik zobowiązany jest wypłacić Organizatorowi ekwiwalent pieniężny wydanej nagrody. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich skierowanych do Organizatora, Uczestnik, po zawiadomieniu go przez Organizatora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz przejmie roszczenia na własny koszt i ryzyko.

 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.

 

NAGRODY

 

17. W Konkursie przyznawane będą nagrody:

 1. w kategorii „Najciekawszy przepis z Kujawskim” za miejsca od 1 do 5, w postaci wyciskarki do soków Zelmer Juice Maker o wartości 910,20 zł brutto;

 2. w kategorii „Najpopularniejszy przepis z Kujawskim” za miejsca od 1 do 5, w postaci zestawu kawowego z serii New Wave firmy Villeroy & Boch, o wartości 1316,10 zł brutto.

 

18. Do każdej Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

 

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 

19. W kategorii “Najciekawszy przepis z Kujawskim” – Komisja będzie oceniać zgłoszone przez Uczestników przepisy uwzględniając zgodność przepisu z zasadami określonymi w pkt. 10 oraz sztuką kulinarną, jak też oryginalność i walory artystyczne każdego przepisu. Komisja na tej podstawie wybierze 5 zwycięzców, którym przyznane zostanie prawo do Nagrody – wyciskarki do soków Zelmer Juice Maker.

 

20. W kategorii “Najpopularniejszy przepis” – Komisja będzie oceniać zgłoszone przez Uczestników przepisy uwzględniając zgodność przepisu z zasadami określonymi w pkt. 11 oraz popularność przepisu, biorąc pod uwagę liczbę unikalnych użytkowników serwisu www.fooder.pl, które dodały przepis do swojego konta. Komisja na tej podstawie wybierze 5 zwycięzców, którym przyznane zostanie prawo do Nagrody – zestawu kawowego z serii New Wave firmy Villeroy & Boch.

 

21. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi.

 

PUBLIKACJA LISTY ZWYCIĘZCÓW

 

22. Publikacja listy zwycięskich przepisów na stronie internetowej http://ostra-na-slodko.pl nastąpi:

 1. w kategorii „Najciekawszy przepis z Kujawskim” do dnia 26 czerwca 2015 r.,

 2. w kategorii „Najpopularniejszy przepis z Kujawskim” do dnia 10 lipca 2015 r.

 

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 

23. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane na koszt Organizatora. Zwycięzca Nagrody jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. podpisać protokół odbioru (Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu Konkursu). W protokole należy podać dane Uczestnika Konkursu, tj.: imię i nazwisko, adres, numer Pesel, serię i numer dowodu osobistego. Spełnienie powyższych wymogów stanowi warunek wydania nagrody.

 

24. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

25. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, Aleja Niepodległości 42, nie później niż do dnia 10 sierpnia 2015 r.

 

26. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dopisek na kopercie: „Reklamacja – Zabawa kulinarna – „Słodkie wypieki z Kujawskim”,

 2. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego),

 3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji,

 4. podpis reklamującego.

 

27. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

28. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może na podstawie odrębnej umowy powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jej urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

 

29. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

30. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://zpierwszegotloczenia.pl/regulamin-konkursu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Konkurs „Słodkie wypieki z Kujawskim”

Organizator konkursu:

Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.

ul. Niepodległości 42

88-150 Kruszwica

 

Oświadczenie

 

Potwierdzam odbiór nagrody: zestawu kawowego z serii New Wave firmy Villeroy & Boch, o wartości 1316,10 zł brutto oraz kwoty pieniężnej w wysokości 146,00 zł, która została mi przyznana w związku z wygraną w Konkursie „Słodkie wypieki z Kujawskim”.

 

Jestem świadomy(a), że dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej zostanie przez ZT Kruszwica S.A. potrącona na poczet należnego, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zryczałtowanego podatku od ww. nagrody w wysokości 10% tej nagrody.

   

Odbierająca Osoba:

 

Nazwisko, Imię:      ____________________________

Adres:                   ____________________________       

Numer Pesel:          ____________________________

Seria i nr dowodu:   ____________________________

 

  

Czytelny podpis odbierającej osoby, data

  

……………………………..………….

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Konkurs „Słodkie wypieki z Kujawskim”

Organizator konkursu:

Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.

ul. Niepodległości 42

88-150 Kruszwica

  

Oświadczenie

 

Potwierdzam odbiór nagrody: wyciskarki do soków Zelmer Juice Maker, o wartości 910,20 zł brutto oraz kwoty pieniężnej w wysokości 101,00 zł, która została mi przyznana w związku z wygraną w Konkursie „Słodkie wypieki z Kujawskim”.

 

Jestem świadomy(a), że dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej zostanie przez ZT Kruszwica S.A. potrącona na poczet należnego, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zryczałtowanego podatku od ww. nagrody w wysokości 10% tej nagrody.

 

Odbierająca Osoba:

 

Nazwisko, Imię:      ____________________________

Adres:                   ____________________________       

Numer Pesel:          ____________________________

Seria i nr dowodu:   ____________________________

 

  

Czytelny podpis odbierającej osoby, data

 

 

……………………………..………….

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------